Импресум:

© 2012 Издавачка кућа KLETT д.о.o, Маршала Бирјузова 3–5, Београд
По лиценци Salaby. © 2011 Gyldendal Norsk Forlag AS. Сва права задржана.

За издавача: Гордана Кнежевић Орлић
Уредник: Тијана Јевремовић
Технички тим: Милутин Маринков, Радивоје Поповић
Графичко обликовање: Beate Christin Uttuslien, Милутин Маринков
Илустрације и анимације: Stefano Lemma, Hanne Berkaak, Smaapigerne, Kaja Ødegaard, Sissel Ringstad, Kristian Larsen
Интерпретација текстова: Татјана Станковић, Бојан Лазаров, Светислав Гонцић, Небојша Буровић
Снимање и монтажа звука: Небојша Буровић
Превод и адаптација текстова: Тијана Јевремовић

Забрањено је репродуковање, умножавање, дистрибуција, објављивање, прерада и друга употреба овог ауторског дела или његових делова у било ком обиму и поступку, укључујући фотокопирање, штампање, чување у електронском облику, односно чињење дела доступним јавности жичним или бежичним путем на начин који омогућује појединцу индивидуални приступ делу са места и у време које он одабере, без писмене сагласности издавача. Свако неовлашћено коришћење овог ауторског дела представља кршење Закона о ауторском и сродним правима.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

37.016:0/9-028.31(0.034.2)
087.5(0.034.2)

МАША и Раша [Електронски извор] :
интерактивни сајт за забавно учење /
[уредник Тијана Јевремовић ; интерпретација
текстова Татјана Станковић ... [и др.] ;
превод и адаптација текстова Тијана
Јевремовић]. - Београд : Klett, 2012

Начин доступа (URL):
http://www.masairasa.rs/. - Насл. са
насловне стране документа. - Опис извора дана
29. 10. 2012.

ISBN 978-86-7762-446-0

COBISS.SR-ID 194449932